Jdi na obsah Jdi na menu

Frýdlandsko - květen 2009

Frýdlantský výběžek a Jizerské hory patřily odedávna k nejchladnějším a nejméně přístupným oblastem  českých zemí. Proto se jim soustavné osídlení dlouho vyhýbalo. Nejstarší doklady lidské existence ve frýdlantském výběžku jsou známy z Pohanských kamenů nad Višňovou. Zdejší nálezy kamenných seker pocházejí z pozdní doby kamenné. Na znělcovém vrchu Chlum nad Raspenavou bývalo hradiště v době bronzové, dodnes se vedou spory o to, kdo je vlastně obýval.
Počátky osídlení zdejšího kraje sahají do 6. století našeho letopočtu. Prvními osídlenci byli slovanští rybáři a lovci ze sousední Lužice. Lužickosrbské kmeny zde poté žily více jak sedm set let. Poté byly nadobro poněmčeny kolonisty ze Saska a Lužice.
Po dávných Slovanech zůstaly na Frýdlantsku zbytky Hradišť v Loučné a Předláncích. Také řada jmen obcí jako například Černousy, Ves, Předlánce, Loučná a říček Smědá, Lomnice či Řasnice jsou lužickosrbského původu a později byla jen zkomolena.
Ještě ve 12.století bývalo Frýdlantsko součástí Záhvozdu, širokého pruhu území v povodí řeky Nisy, který nenáležel k Čechám. Vládl zde míšeňský biskup. Hranice Frýdlantska, zhruba v té podobě jak je známe dnes, se ustálily v polovině 13.století. Od té doby toto území trvale patřilo k českému království. Protože přes dnešní Frýdlant vedla důležitá zemská stezka, byla na čedičové skále postavena strážní věž, zvaná Indica, v pozdějších dobách přestavěná na hrad.
Frýdlantský hrad byl založen v polovině 13. století pány z Ostrve. Roku 1278 ho koupil od českého krále Přemysla Otakara II. za 800 hřiven stříbra Rudolf z Bibersteinů. Tento rod, který byl  energický odpůrce českého krále Jiříka z Poděbrad a husitů, zde žil až do vymření rodové větve v roce 1551. Pod správu hradu patřila od začátku 14. století i osada Liberec.
Ve 13. století se objevují na Frýdlantsku další osady jako například Hejnice, Ludvíkov pod Smrkem nebo Lázně Libverda.
Hejnice, Ves v háji, je poprvé zmiňována v souvislosti s kostelem v roce 1346. Přibližně ve stejnou dobu vznikla osada Ludvíkov pod Smrkem, který byl založena jako středověká kolonizační vesnice západně od vrchu Měděnec. Důkazem jejího stáří je jednolodní kostel sv. Patra a Pavla, jehož jádro lze datovat do 13. století. První písemná zmínka o Lázních Libverda je z roku 1381, kdy se jí říkalo Lybenwerde. Zápis je uveden v tzv. urbáři frýdlantského panství, který v té době přinášel úplný výčet poddanských vesnic a jejich obyvatel s udáním majetku a povinností. V roce 1558 koupil frýdlantské panství Bedřich z Redernu. Ihned po svém příchodu změnil všechny kostely na svém panství na protestantské. Pouze mariánský poutní kostel v Hejnicích nemohl být kvůli četným poutím z okolních katolických panství změněn, byl proto uzavřen. Nástupem Redernů nastal hospodářský rozkvět Frýdlantska. Byl podporován rozvoj řemesel, hlavně plátenictví, bylo založeno několik nových vesnic. Posledním vlastníkem z rodu Redernů byl Kryštof z Redernu, kterému byly pro podporu Fridricha Falckého po bitvě na Bílé hoře zabaveny všechny statky a byl prohlášen za zrádce majestátu.
V roce 1622 koupil frýdlantské panství od císaře Ferdinanda II. generalisimus Albrecht Eusebius z Valdštejna a s ním se do celého panství vrátilo katolictví. Frýdlantské panství se stalo součástí jeho knížectví, povýšeného roku 1625 na vévodství.
V roce 1636 získal frýdlantské panství od císaře Ferdinanda II. jako odměnu za věrnost v tažení proti Albrechtu z Valdštejna hrabě Matyáš Gallas de Campo. Frýdlantsko až do roku 1647 trpělo závěrem třicetileté války, po které následovala silná rekatolizace protestantských poddaných. Mnoho z nich se proto rozhodlo pro emigraci.
V roce 1757 umřel poslední hrabě Filip Josef Gallas. Poněvadž neměl děti, byl ustanoven za dědice panství jeho synovec Kristián Filip Clam s podmínkou, že on i jeho potomci připojí ke svému jménu také jméno Gallas a budou užívat také Gallasovský erb. Tak vznikla nová rodová větev Clam-Gallasů.
Poslední mužský potomek František Clam-Gallas zemřel roku 1930. Poslední majitelkou frýdlantského zámku byla Clotilda Clam-Gallasová, která v dubnu 1945 odjela do Vídně, kde v roce 1982 umřela.

Frýdlant - starobylé centrum celého výběžku vzniklo pod stejnojmenným hradem. Základní podoba města (náměstí a síť ulic v centru) vznikla ve 14. století. Největšího rozmachu město dosáhlo za vlády Albrechta z Valdštejna (1622 – 1634): už tehdy bohatlo z výroby textilu. Měšťanské domy a množství stavebních památek svědčí o významu i dřívějším bohatství obyvatel. Za návštěvu stojí děkanský chrám Nalezení sv. Kříže s rodinnou hrobkou Redernů a mariánským sloupem, Městské muzeum, pohyblivý betlém Gustava Simona. Přitažlivé jsou i netradiční kulturní akce – Frýdlantská jazzová dílna, Valdštejnské slavnosti, konané v květnu.

Hrad Frýdlant se nad řekou Smědou tyčí už od 13. století. Jako majitelé se zde vystřídali české i německé rody Ronovců, Bebersteinů, Redernů, Gallasů a Clam-Gallasů, krátké, avšak významné bylo období vlády Albrechta z Valdštejna. Dnes expozice spojuje dva zajímavé architektonické celky – středověký hrad a renesanční zámek, který byl obývaný až do poloviny 20. století. Frýdlant byl první hrad a zámek, který jeho majitelé zpřístupnili veřejnosti, což v roce 2001 – 200 let od otevření - připomene nejnovější část expozice. Každoročně pořádané koncerty a výstavy oživují Frýdlant i pro obyvatele města.

Další obcí Frýdlantského výběžku je Raspenava. Vznikla již ve 14. století na březích říčky Smědé. Obyvatelé této vesnice se živili zemědělstvím a rybolovem, pálením dřevěného uhlí, těžbou a zpracováním železné rudy, dobýváním vápence a pálením vápna. V 19. a na počátku 20. století se Raspenava vyvinula v průmyslovou obec. Byla zde celá řada přádelen, tkalcoven, trháren a koželužen. V této době byla i v Raspenavě zprovozněna železniční trať. V letech 1906 až 1907 byl na břehu říčky Smědé postaven farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Byl postaven na základech původního raně gotického kostelíka. Nový kostel byl navržen v novobarokním slohu s prvky secese. Na místech, kde dříve stála stará fara, je nyní novější modernější budova. V roce 1999 byl kostel i fara opraven. Stále se zde však nachází další objekt čekající na opravu, a to místní rodinné mauzoleum průmyslníka Richtera na hřbitově, kde je také hrobka celé rodiny Richter-Wittbachů. V roce 1875, kdy byl zahájen železniční provoz na trati Raspenava - Liberec, byla postavena u raspenavského nádraží Franzem Resselem Nádražní restaurace. V roce 1908 získal objekt místní továrník G.A. Richter-Wittbach. Ten nechal celý objekt přestavět na Nádražní hotel se zahradním výčepem a zasklenou besídkou. V roce 1945 byl objekt přejmenován na Českou besedu. Od té doby sloužil jako restaurace, politická škola a internát železničního učiliště. V 60. letech byl objekt celý zrekonstruován a je v majetku obce.

Městem se zajímavou historií je Nové město pod Smrkem. Zhruba někdy v pol. 16. stol. byla na okolních kopcích Měděnci (777 m) a Rapické hoře (707 m) objevena ložiska cínu a jiných barevných kovů. Přicházející horníci se usazovali nejprve v Ludvíkově, později však začali stavět nová obydlí blíže štolám. Melchior z Redernu, tehdejší majitel frýdlantského panství, tuto těžbu podporoval a pro horníky založil r. 1584 město nazvané Nové České město (Böhmisch Neustadt). Zakladatel tomuto městu již v r. 1592 udělil následující městská práva: právo horní, právo hrdelní, právo týdenního trhu a též mu udělil městský znak. Horníci, kteří se zde usadili, byli osvobozeni od daní a měli právo z města svobodně odejít. Město bylo postaveno během krátké doby podle předem daného plánu.
Těžba kovů skončila v pol. 17. stol. a obyvatelé městečka se museli začít živit prací na pilách, přádelnách lnu a bavlny a také plátenictvím. Na původně ruční domácí výrobu navázala ve 2. pol. 19. stol. textilní výroba strojová. Jejím nejvýznamnějším představitelem Ignác Klinger, jehož továrna se stala největší v celé oblasti a v r. 1919 zaměstnávala 2256 lidí. Dalšími způsoby obživy zdejších obyvatel byla výroba porcelánu. Je třeba také zmínit výrobu dýmkových hlaviček.
Právě ve 2. pol. 19. stol. zažilo město největší rozmach. Byla rekonstruována radnice, postaveny dvě velké školní budovy, kostelní věž, sokolovna, penzion pro seniory, spořitelna, městské lázně s bazénem, evangelický kostel a město získalo železniční spojení. Byla zde také vybudována jedna z největších plynáren v celé monarchii. Obyvatelům města sloužila knihovna a muzeum s bohatými sbírkami, o které se zasloužil kněz a přírodovědec Gottried Menzel.
Konec pro rozvoj města znamenala první světová válka. Po vzniku Československa do oblasti začali přicházet Češi. Ve 30. letech dolehla na okolí velká nezaměstnanost. Po skončení druhé světové války byla část německých obyvatel odsunuta, další část odešla dobrovolně a do uvolněných domů se nastěhovali noví obyvatelé původem z Čech a Polska, bez vztahu k okolní krajině.
Z památek ve městě stojí za zmínku kostel sv. Kateřiny, původně evangelický kostel z r. 1607, který byl v r. 1652 přesvěcen na katolický. Kostel sv. Petra a Pavla nacházející se v nedalekém Ludvíkově je vzpomínaný již r. 1346 a je nejstarším kostelem ve městě. Na místním hřbitově je zajímavostí Klingerovo mauzoleum, které nechali postavit r. 1901 potomci zakladatele textilního podniku ve městě Ignáce Klingera. V 70.letech 20.st. byl objekt darován městu. Dlouhá léta byla tato výjimečná stavba devastována a v roce 1987 se dokonce uvažovalo o její demolici. Jde o významný monument, důsledně orientovaný k italským vzorům. Konkrétně v něm můžeme spatřovat paladiánskou reminiscenci, kterou se pyšní vila Capra ve Vincenze, postavená v osmdesátých letech 19. století, a kostel Il Redentore v Benátkách. Objekt tvoří jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží ve kterém jsou uloženy ostatky Klingerovy rodiny. Cenné je zejména původní pískovcové obložení a vnější kamenická výzdoba budovy.
V roce 1993 byla stavba Ministerstvem kultury ČR vyhlášena za kulturní památku. Rozsáhlá rekonstrukce byla za finanční účasti Min. kultury, Okresního úřadu a města zahájena v roce 1995 a dokončena v roce 2000. Dnes je krásným pietním sálem posledního rozloučení. Na hřbitově je taktéž rodinná hrobka bývalého majitele porcelánky Josefa Mezela, která je však ve velmi špatném stavu.